Podmienky

Vaše práva:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:
- právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov
- právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
- právo na prístup k údajom
- právo na vymazanie osobných údajov
- právo na obmedzenie spracúvania
- právo vniesť námietku
- právo na podanie sťažnosti
- právo na prenos údajov

Právo na doplnenie a opravu:
Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu pellcom@pellcom.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom:
Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy pellcom@pellcom.sk

Právo na vymazanie osobných údajov:
Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

- Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
- Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
- Osobné údaje boli spracované nezákonne
- Dôvodom pre výmazanie je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
- Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:
- namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
- spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
- vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
- namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky:
Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti:
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu www.pellcom.sk